v/ Vendsyssel Historiske Museum

at opleve bier sammen

Vedtægterne

  1. revision af 2010

§1

Foreningen er oprettet d. 10-12-1998.

Foreningens navn er Bilauget v/ V.H.M. i Vogn.

Foreningens hjemsted er oldermandens adresse.

§ 2                

Bilaugets formål er at varetage biavlen på museet samt udbrede kendskab til biavl.

§ 3                

Bilauget kan være tilknyttet en landsdækkende forening.

Bilauget er p.t. tilknyttet Danske Biavleres Landsforening, hvor medlemmerne er ansvarsforsikrede.

§ 4                

Enhver interesseret, der kan gå ind for foreningens formålsparagraf, kan ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem optages som medlem af foreningen.           

Dog kan foreningens bestyrelse nægte optagelse og til enhver tid ekskludere medlemmer, som bevidst modarbejder foreningens virke.

§ 5                

Ordinær generalforsamling afholdes i februar eller marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Valg
  5. Forslag
  6. Eventuelt

Forslag, der eventuelt skal til afstemning, skal være oldermanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6                

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det eller når mindst en femtedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring med dagsorden til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 60 dage efter begæringens fremkomst.

§ 7                

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ved stemmelighed udsættes forslaget til næste generalforsamling. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 8                

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:

En oldermand, en underoldermand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Sekretær og kasserer kan af bestyrelsen udpeges uden for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 9                

Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen. I lige år er der to og i ulige år er der tre medlemmer på valg. Der vælges yderligere en suppleant samt to revisorer og en revisorsuppleant.

§ 10              

Regnskabsperioden går fra den 01.01. til den 31.12. Kassereren er ansvarlig for foreningens midler. Bestyrelsen kan, når det ønskes, få en oversigt over foreningens midler og regnskab.

§ 11              

Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen. Det er forbudt bestyrelsen at stifte gæld, hvorved foreningens medlemmer forpligtiges.

§ 12              

Forslag til ændring af vedtægter skal være oldermanden i hænde 30 dage før forslaget behandles. Der kan aldrig anvendes fuldmagt ved en afstemning.

§ 13              

Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. For at opløsningen skal være gyldig, skal det utvetydigt skriftligt indvarsles, at man ønsker foreningen opløst.

§ 14              

Generalforsamlingen alene træffer herefter beslutning om, hvortil foreningens midler skal anvendes.

Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt i Vogn den 1. april 2010